Sparen en Lenen

   BEGRIPPENLIJST


Afsluitkosten - Bankgarantie - Bijleenregeling - Bouwdepot - Effectieve rente - Executiewaarde - Herbouwwaarde - Hypotheekakte - Hypotheekgever - Hypotheeknemer - Kadaster - Koopovereenkomst - Kosten koper - Makelaarscourtage - Nationale Hypotheek Garantie - Netto Werkelijke rente - Notariskosten - Onderhandse Verkoopwaarde - Onderhandse Verkoopwaarde - Ontbindende Voorwaarden - Opstalverzekering - Overbruggingskrediet - Overdrachtsbelasting - Overlijdensrisicoverzekering - Oversluiten - Passeren hypotheek - Rentebedenktijd - Rentevaste periode hypotheekrente - Taxatie - Tophypotheek - Transportakte (of overdrachts akte) - Variabele rente - Voorlopige teruggave loonbelasting - Vermogensbescherming - Voorlopig koopcontract - Vrij op naam (v.o.n.) - Vrije verkoopwaarde - Woonlastenverzekering - WOZ-waardeAfsluitkosten
Het totaal van alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek.
Bijvoorbeeld afsluitprovisie, taxatie-, administratie- en hypotheekaktekosten.

Bankgarantie
Een garantie van een geldverstrekker dat de waarborgsom die de koper bij nalatigheid aan de verkoper moet betalen, wordt voldaan.

Bijleenregeling
Deze naam is gegeven aan een deel van de fiscale wetgeving zoals die met ingang van 1 januari 2004 van kracht is. De regeling houdt in dat de hypotheekrenteaftrek bij nieuwe hypotheken alleen van kracht is voor dat deel van de lening dat groter is dan de overwaarde op de vorige reeds na 1 januari 2004 verkochte woning.

  Terug naar boven

Bouwdepot
Nieuwbouwwoningen worden in termijnen betaald: over het algemeen betaalt u bij de notaris eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende bouwtermijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop van de grond voor het gehele bedrag afgesloten en in een bouwdepot geplaatst. Uit dit bouwdepot worden de termijnen betaald. U ontvangt rente over dit bedrag, maar deze is vaak lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald.

Effectieve rente
De effectieve rente is de rente voor een lening op jaarbasis waarin alle kosten van de lening zijn verrekend. Alle geldverstrekkers berekenen de effectieve rente op dezelfde manier. Bovendien is het verplicht om de effectieve rente bij een offerte voor een lening te vermelden.
Hierdoor is de effectieve rente een redelijk goed hulpmiddel om verschillende leningen op prijs te vergelijken. Bij sommige kredieten is het afsluiten van bepaalde verzekeringen verplicht. De premie van deze verzekeringen worden niet in de effectieve rente meegenomen. Dat moet u dus wel goed in de gaten houden.

Executiewaarde
De executiewaarde geeft de waarde van het huis aan wanneer het huis gedwongen verkocht moet worden. De waarde wordt meestal geschat op 80 ŗ 85% van de vrije verkoopwaarde. De lagere waarde heeft als reden dat het moment van verkoop niet kan worden uitgekozen. De exacte executiewaarde kunt u in het taxatierapport lezen. Deze waarde speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de maximale hypotheek.

Herbouwwaarde
Deze waarde geeft aan hoeveel geld er nodig is om een woning opnieuw te bouwen. Dit bedrag staat meestal in het taxatierapport. Het is de basis voor de opstalverzekering van uw woning. Meestal wordt de herbouwwaarde aangegeven zonder de kosten van de fundering.

  Terug naar boven

Hypotheekakte
De hypotheekakte is de akte die bij de notaris moet passeren voor het afsluiten van een hypotheek. De hypotheekakte wordt opgenomen in het hypotheekregister van het kadaster.

Hypotheekgever
De hypotheekgever is de geldnemer. Bij het afsluiten van een hypotheek bent u de hypotheekgever. U geeft dan een huis in onderpand om de financiering te krijgen die nodig is om dat huis te kopen. De financiering wordt de hypotheeksom genoemd.

Hypotheeknemer
De hypotheeknemer is de geldgever. Het bedrag dat hij uitleent is de hypotheeksom. De geldverstrekker krijgt het onderpand daarvoor in ruil. Wanneer de hypotheekgever de lening niet kan betalen wordt het onderpand gedwongen verkocht. De hypotheeknemer krijgt in plaats van de terugbetaling van de lening de opbrengst van het huis.

Kadaster
Deze instelling beheert kaarten waarop percelen grond staan ingetekend. De dienst registreert onroerende zaken en houdt openbare registers bij waarin onder andere vermeld staat wie de eigenaar is van een pand en of er een hypotheek op rust. Dit wordt het hypotheekregister genoemd.
Bij een hypotheek dient meestal een woning als onderpand. Dat wil zeggen dat het huis een zekerheid is voor de hypotheeknemer wanneer de hypotheekgever de financiering niet kan betalen. Onder het huis wordt dan verstaan de grond en alles wat zich daarin en daarop bevindt. Dit wordt ook wel onroerende (niet verplaatsbare) zaak genoemd.

  Terug naar boven

Koopovereenkomst
De aannemingsovereenkomst of koopovereenkomst is een overeenkomst tot koop van de woning, grond en/of (af)bouw van een nieuwbouwwoning.

Kosten Koper
De meeste bestaande huizen worden 'kosten koper' verkocht. Dat betekent dat alle overdrachtskosten zoals overdrachtsbelasting, transportakte en kadastrale rechten voor rekening zijn van de koper. Kosten koper kan alleen voorkomen bij aankoop van bestaande woningen. Op nieuwbouwwoningen zijn geen kosten koper van toepassing.

Makelaarscourtage
Makelaarscourtage is een aan de makelaar te betalen provisie bij een geslaagde aan- of verkooptransactie van een woning. Vaak bestaat de makelaarscourtage uit een percentage, maar er zijn ook makelaars die tegen een vast tarief per aan- of verkoop werken.

Nationale Hypotheek Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie is een garantiestelling voor een hypotheek die door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden wordt afgegeven. Mocht een hypoteek niet meer afgelost kunnen worden dan staat deze stichting met de Nationale Hypotheek Garantie dus onder bepaalde voorwaarden garant voor de aflossing van de hypotheek.De hypotheekverstrekker loopt door de Nationale Hypotheek Garantie geen risico en hanteert daardoor een lagere hypotheekrente. Een Nationale Hypotheek Garantie is niet zonder meer op alle hypotheken van toepassing. Informeer daarom bij uw Huis & Hypotheek adviseur naar de mogelijkheden.

Netto Werkelijke rente
De netto werkelijke rente is de werkelijke kostprijs van een hypotheek. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met alle bijkomende kosten en de fiscale voordelen.

Notariskosten
Een woning kan alleen van eigenaar wisselen als dit in het Kadaster wordt aangetekend. Deze verplichte registratie is alleen mogelijk als er door de notaris een zogenaamde transportakte is opgemaakt en nadat er een notariŽle akte is 'verleden'.
De notaris zoekt uit wie de echte eigenaar is en regelt alleen met de juiste personen de overdracht. Daarnaast adviseert de notaris ook over de juridische aspecten van de eigendomsoverdracht. Hiervoor worden notariskosten in rekening gebracht. Deze notariskosten verschillen per regio en per notaris. U doet er dan ook goed aan diverse notarissen met elkaar te vergelijken. Dit kunnen wij ook voor u regelen.

  Terug naar boven

Onderhandse Verkoopwaarde
De onderhandse verkoopwaarde is de waarde van een huis op de vrije markt. De onderhandse verkoopwaarde wordt dikwijls ook vrije verkoopwaarde genoemd.

Onroerendezaakbelasting
De onroerendezaakbelasting is de gemeentelijke belasting opgelegd aan eigenaren van woningen. De onroerendezaakbelasting, kortweg OZB, verschilt per gemeente.

Ontbindende Voorwaarden
Ontbindende voorwaarden zijn de bepalingen in het voorlopig koopcontract op basis waarvan de overeenkomst zonder kosten kan worden ontbonden. Belangrijke ontbindende voorwaarden zijn het niet verkrijgen van de financiering, ofwel het niet rondkrijgen van de hypotheek, of het niet verkrijgen van een woonvergunning.

Opstalverzekering
Een opstalverzekering is een verzekering tegen schade aan de woning (niet de inboedel) door bijvoorbeeld brand en blikseminslag. De opstalverzekering valt onder de vermogensbescherming. Bij het afsluiten van een hypotheek doet u er verstandig aan een opstalverzekering af te sluiten.

Overbruggingskrediet
Een overbruggingskrediet is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Uitgangspunt bij het overbruggingskrediet is dat u een lening kunt krijgen ter hoogte van (of een percentage van) de geschatte overwaarde van uw oude, te verkopen woning.

Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting is de belasting die geheven wordt bij de overdracht van een bestaand huis. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom en wordt meestal door de koper betaald (kosten koper).

Overlijdensrisicoverzekering
De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitgekeerd wordt bij overlijden waardoor de schuld wordt verlaagd en de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. De overlijdensrisicoverzekering is dus een vorm van woonlastenbescherming. In de meeste gevallen is het raadzaam om bij het afsluiten van een hypotheek tevens een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Oversluiten
Onder oversluiten wordt verstaan: het opnieuw afsluiten van een hypotheek op het huis waarin men al woonde. Meestal wordt dit gedaan wanneer de hypotheekgever een veel lagere rente kan krijgen door middel van oversluiting.

  Terug naar boven

Passeren hypotheek
Het passeren van de hypotheek gebeurt op het moment van ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris.

Rentebedenktijd
De rentebedenktijd biedt de mogelijkheid om zelf te bepalen op welk moment een rentevaste periode begint.

Rentevaste periode hypotheekrente
De rentevaste periode is een periode gedurende de looptijd van een hypotheek waarin de hypotheekrente gelijk blijft. Voor een lange rentevaste periode hanteren hypotheekverstrekkers vaak een hogere hypotheekrente.

Taxatie
Door middel van een taxatie wordt de waarde van een huis vastgesteld. Met behulp van de executiewaarde wordt gekeken of de hoogte van de lening overeenkomt met de waarde van het onderpand.

Tophypotheek
Een tophypotheek is een extra hoge hypotheek tot maximaal 150% van de executiewaarde van de woning. Een tophypotheek is dus geen hypotheekvorm op zich. De hypotheekverstrekker loopt bij het afsluiten van een tophypotheek meer risico en zal dus een hogere hypotheekrente vragen. Het afsluiten van een extra hoge tophypotheek is dus niet altijd verstandig.

Transportakte (of overdrachts akte)
De transportakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van een woning (ook: akte van levering).

Variabele rente
Een hypotheek met variabele rente kent geen rentevaste periode. Men betaalt telkens de dan geldende dagrente. De variabele rente kan per dag, per maand, per kwartaal of per halfjaar worden aangepast.

  Terug naar boven

Voorlopige teruggave loonbelasting
De voorlopige teruggave loonbelasting heeft betrekking op de hypotheekrente, welke fiscaal aftrekbaar is zolang de hypotheek of lening maar gebruikt wordt voor de aankoop of verbouwing van een huis (dat is bestemd voor eigen bewoning). In de meeste gevallen is het mogelijk deze belastingaftrek maandelijks rechtstreeks met de belastingdienst te verrekenen. De voorlopige teruggave wordt dan maandelijks op uw rekening bijgeschreven.

Vermogensbescherming
Vermogensbescherming is de verzamelnaam voor producten en diensten die bescherming van uw vermogen bieden. Voorbeelden hiervan zijn: een waardedalingbeschermer, een inboedelverzekering, een opstalverzekering en een rechtsbijstandsverzekering ten behoeve van geschillen met betrekking tot uw woning. U doet er goed aan bij het afsluiten van een hypotheek de verschillende mogelijkheden tot vermogensbescherming te overwegen, om in geval van waardedaling van uw woning door bijvoorbeeld schade gedekt te zijn.

Voorlopig koopcontract
Het voorlopig koopcontract is het koopcontract dat voorafgaat aan de overdracht bij de notaris. Dit contract is niet zo voorlopig als het lijkt; het kan alleen worden ontbonden onder bepaalde voorwaarden (zie: Ontbindende voorwaarden).

Vrij op naam (v.o.n.)
Vrij op Naam kopen betekent dat de wettelijk te maken overdrachtskosten zoals overdrachtsbelasting, transportakte en kadastraal recht zijn inbegrepen in de koopsom. De meeste nieuwbouwwoningen worden vrij op naam verkocht, waarbij zulks wordt aangegeven met de afkorting v.o.n. achter de vraagprijs van de woning.

Vrije verkoopwaarde
Deze waarde geeft aan hoeveel een woning kan opleveren als het op de vrije markt zou worden verkocht.

Woonlastenverzekering
Een woonlastenverzekering is een verzekering die de zekerheid geeft dat u uw woonlasten kunt blijven betalen wanneer u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos raakt. De woonlastenverzekering valt onder inkomensbescherming.

WOZ-waarde
WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De gemeente taxeert uw huis om verschillende gemeentelijke heffingen (waaronder onroerend goedbelasting) te bepalen. De uitkomst van de taxatie wordt WOZ-waarde genoemd. De bepaling wordt ook gedaan om grote verschillen tussen vergelijkbare onroerende zaken te voorkomen.  Terug naar boven

     Copyright © 2012 CVS Bezoek ook www.cvsfinance.nl   |   Webdesign by Media Solutions     
         Vind ons leuk op onze Facebookpagina Netwerken op Linkedin Volg ons op Twitter